سیستم ایستادرز زیپ پانل

سیستم ایستا درز zippanel

 

ایستادرز یک سیستم ساختمان سازی سازگار با شرایط محیطی وبا کارکردی مورد تأیید می باشد که سبک ، قوی و محفوظ در برابر اثرات آب وهوا بوده، می توان آن را با دقت تمام با شرایط تطبیق داد و از شکلی قابل انعطاف نیز برخوردار می باشد. بعلاوه این سیستم در ترکیب با سایرمصالح ساختمان سازی از قبیل آن هایی که در ساخت سقف ها مورد استفاده قرار می گیرند به خوبی عمل کرده و نتیجه نهایی کار دو عامل راحتی و ایمنی است که ما وجود آن ها را کاملاً ضروری می دانیم. سیستم ایستا درز چیزی بسیار فراتر از یک سیستم سقف فلزی پیش ساخته صنعتی می باشد. از قابلیت های این سیستم،توانایی پوشش سقفهایی با قوس محدب و یا مقعد می باشد. همچنین قابلیت تولید پروفیل مورد نیازسقف های کروی مشکل را بصورت conic دارا می باشد.درضمن پروفیل ها ی تولیدی در صورتی که روی سقف هایی با شعاع انحناء بیش از 40متر قرار بگیرند بدون نیاز به قوس دهی و تحت تاثیر وزن خود، روی سقف قرار می گیرند و در شرایطی که شعاع انحناء سقف کمتر از40متر باشد. می بایستی با دستگاه مخصوص Carving قوس لازم را در پروفیل ایجاد نمود.