پروفیل های موازی زیپ پانل

پروفیل های موازی زیپ پانل

 

سیستم ایستادرز موازی یا نرمال Normal Profiel

تغییرات زیادی در شکل پروفیل بین حداقل و حداکثر عرض ورقه های تولیدی امکان پذیر می باشد.
شکل پروفیل ها می تواند به صورت خطوط موازی و یا مخروطی پروفیله شوند.این مسئله در ایجاد اثر خلاقانه و سفارش سازی سهم بسزایی دارد.
توانایی تولید از 5/0 تا 120 متربه صورت یکپارچه و بدون اور لبهای طولی در سایت پروژه مانع از تشکیل نقاط بحرانی در روی پوشش نهایی سقف می شود.
پانل های کالزیپ معمولاً به صورت ورقه های دراز به کار می روند.بنابراین در این سیستم توجه به حرکت ترمال ها جزء موارد ضروری می باشد.