پروفیل های منحنی زیپ پانل

 

پروفیل های ایستادرز منحنی زیپ پانل

 

دستگاه کرو دهنده ی ما قادر است پروفیل های ایستا درز سیستم زیپ پانل را به صورت منحنی (مقعر و محدب)در آورد.

وجود چندین قوس محدب و مقعر در شعاع های مختلف در یک ورق امکان پذیر می باشد.به وسیله دستگاه کرو سیستم زیپ پانل می توان سقف های قوسی یا دارای ساختار گرد را به راحتی اجرا کرد.

در سیستم زیپ پانل ما انواع قوس های محدب و مقعر متناسب با نیازهای شما ساخت ، ساز و اجرا می شود.